2016 The Big Game Solo Exhibition

هزاران سال قبل،انسانهای نخستین ،که هنوز سخن گفتن نیاموخته بودند،با زبان تصاویر،به بیان احساسات و ارتباط با جهان پیرامون می پرداختند.همان زبانی که بعدتر به درخت تناور هنر بدل میشود. از سپیده دم آفرینش تصاویر، تا نقطه اوج هنر معاصر،دو پدیده همواره کانسپت غالب بوده اند؛ نخست ،جانوران :ولع به چنگ آوردن بسیاری از آنها و فرار یا مقابله با برخی دیگرشان، هردو برای بقا،وتحسین تواناییهای آنها ،دلایل پایدارگشتن جایگاه جانوران درفرهنگ تصویری انسانند. سوژه دوم زنانند.جادوی شگفت انگیز باروری.خونریزی ،جذب و دفع زندگی،پرورده شدن موجودی درون موجودی دیگر و زیبایی غیر قابل مقاومت مادینه ای که باید به چنگ آورد. و انسان به مدد ذهن متوهم و پر آشوب و دستان آفرینشگرش،تصویر مفهومی دلخواه را از این دو پدیده بر میسازد؛ حیوانات در قالب آمیزه ای از گونه ها ،به اسفنکس بدل میشوند؛ خودساخته ای، روایتگر ترس ها و امیدها،که دورتر وظیفه ترساندن و القای سلطه بر خیل دیگران را به عهده میگیرند. در موضوع زنان،ستایش رازآلودگی باروری،با ساده سازی فرم های کلی و اغراق در اندامهای جنسی به خلق الهه هایی میانجامد که جادو و زیبایی زنانه را در ذهن رویاپردازش جلا می دهد. گرچه انسان در مسیر تکامل روز به روز بیشتر بر تفکر و عقل تکیه کرده و بنای تمدن را طبقه به طبقه به عرش رسانده،اما حقیقت اینست که بخت و تقدیر همواره و در سایه ،همه کنش ها و سرخوشی های بشر را نشانه رفته است.در هر امری هر اندازه بتوان بر عقل و منطق تکیه کرد ،شانس و تصادف در مرتبه بالاتری از آن حکمرانی میکند.وچه کسی این مفهوم غیر قابل تغییر را بهتر از یک قماربازدرک میکند؟اینجا من به عنوان وارث انبوه ژن های نیاکانی کهن،دیوانه وار عاشق حیوانات هستم،گرچه دیگر ترسی ماورایی از آنها ندارم. و مجذوب زیبایی زنانه هستم گر چه به زاد و ولد نمی اندیشم. به تقدیر و بخت ایمان دارم هر چند بنای زندگیم بر تلاش بی وقفه و عقلانیت است و امید بی کرانه و ریسک پذیری قماربازان را ستایش میکنم با اینکه هیچ وقت قمارباز نبوده ام.مجسمه های من اسفنکس هایی امروزی هستند،که میخواهند به مخاطب خود مجالی برای لذت بردن از حسی خوشایند بدهند که بر ریشه علایق فرهنگی و تجربه زیسته شکل گرفته است و کمک کنند که برخی از واقعیات تلخ را با شیرینی مرور کنیم.


Thousands of years ago, when the early mankind had not yet learned the language skill, he would use images as a means to convey his feelings and connect to his surroundings. The same skill that later becomes the phenomenal tree of art. From the dawn of creating images to the peak of today’s art, two concepts have been dominating. The first place belongs to animals. The craving to capture many and then fleeing from a few or fighting against some in order to survive and at times appreciating their powers, all bear the responsibility to their adamant place in the figurative culture of mankind. The second place goes to “women”. Their fascinating ability to become pregnant, to bleed, to conceive and give life, to nourish a life form inside the body. And of course the irresistible fairness of a female figure that must be conquered. And mankind with the help of his restless delusions and his creative hands produces his desired conceptual image of these two phenomenons.

In the form of a blend of species, animals turn into sphinxes, fabled creatures depicting hopes and fears, which furthermore suggest terror and dominance over many others. On the other hand, by admiring the mysterious potency of reproduction and simplifying the general shapes whilst applying exaggeration on the sex organs, results in the rise of a goddess in which the magic and beauty of a woman will irradiate in the creator’s imagination.On his path to evolution, man has relied upon thinking and wisdom more and more each day and covered every step to take civilization to the top, but the truth is that in the shadows, fate and fortune have constantly targeted the act and euphoria of human beings.No matter how hard you try to count on logic and reason, chances and contingencies seem to be predominating from a higher place. And who better to understand this irreversible concept than a gamester? Here i am, as an heir to a mass of genes of my ancestors, who insanely loves animals without having any supernatural fears of them.Not having procreation in mind, I am absolutely fascinated by feminine beauty. I do believe in fate and fortune although my life is based on constant diligence and common sense. I admire a gambler’s infinite hope and his risk taking spirit although I’ve never been one.

My sculptures are modern sphinxes with the intention to give the audience a chance to appreciate an enjoyable feeling based upon my cultural interests and life experiences and also to try and review some bitter truths with confection.

Mojtaba Ramzi - Tehran - March 2016